Kråkereds bygdeförening

Stadgar för Kråkereds bygdeförening

§ 4 Medlem
Medlem kan den bli som är villig att följa föreningens stadgar och beslut.


§ 5 Avgift
Medlem skall betala stadgeenliga, och av föreningens ordinarie stämmor fastställda, avgifter. Ej erlagda avgifter innebär förlorat medlemskap från och med nästkommande kalenderår.


§ 6 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen skall meddela detta skriftligen till styrelsen.


§ 7 Uteslutning
Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller dess intressen och ändamål kan, om någon medlem ställer frågan, uteslutas på ordinarie föreningsstämma. Det krävs dock två tredjedels majoritet på stämman för att ett sådant beslut skall bli giltigt.


§ 8 Styrelse
Styrelsen skall bestå av minst fem (5) ledamöter och måste ha minst hälften närvarande för att vara beslutsför. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Ordföranden och kassören väljs växelvis på en tid av två (2) år, övriga ledamöter på en tid av ett (1) år. Ordinarie föreningsstämma väljer ordföranden och kassör, i övrigt konstituerar sig styrelsen själv.


§ 9 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Dock tecknas föreningens firma av styrelsen i sin helhet vid försäljning av hela eller delar av fastigheten.


§ 10 Revisorer
Ordinarie föreningsstämma väljer två (2) revisorer för ett (1) år i taget.


§ 11 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.


§ 12 Årsredovisning
Styrelsen skall lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en (1) månad innan ordinarie föreningsstämma.


§ 13 Medlemsmotioner
Motioner från medlemmar skall lämnas skriftligen till styrelsen senast två (2) veckor innan ordinarie föreningsstämma.


§ 14 Ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma skall hållas före april månads utgång.

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:


 • Val av ordförande samt sekreterare till stämman.
 • Val av två justeringspersoner.
 • Godkännande av röstlängd.
 • Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 • Fastställande av dagordningen.
 • Styrelsens årsredovisningshandlingar.
 • Revisorernas berättelse.
 • Fastställande av balans- och resultaträkning.
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Verksamhetsplan och budget.
 • Medlemsmotioner.
 • Beslut om medlemsavgift.
 • Val av ordförande och kassör (växelvis vartannat år, se §8 Styrelse).
 • Val av styrelseledamöter.
 • Val av revisorer.
 • Val av valberedning, minst två (2) stycken, varav en sammankallande.
 • Övrigt.


§ 15 Rösträtt
På föreningsstämma har varje medlem en röst. Man kan företräda annan medlem genom fullmakt, men endast en (1).


§ 16 Kallelse
Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske senast en (1) månad innan stämman. Kallelse sker genom medlemsutskick eller annons i lokal tidning eller liknande.


§ 17 Extra föreningsstämma
Kallelse till extra föreningsstämma skall ske senast två (2) veckor innan stämman. På extra föreningsstämma avhandlas endast frågor som varit med i kallelsen.


§ 18 Stadgeändring
Stadgeändring kan ske efter beslut på två på varandra följande stämmor, varav den ena måste vara ordinarie.


§ 19 Upplösning
Upplösning av föreningen kan ske efter beslut på två på varandra följande stämmor. Ett sådant beslut kräver tre fjärdedels majoritet på den sistnämnda stämman för att vara giltigt.


Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas lika mellan medlemmarna.Antagna 3 september 2013 samt reviderade 22 mars 2017.

§ 1 Firma
Föreningens firma är Kråkereds Bygdeförening, organisationsnummer 765000-2335.


§ 2 Ändamål
Föreningen har till ändamål att främja medlemmars och bygdens intressen genom att förvalta fastigheten Kråkered 1:2 för att kunna erbjuda lokaler för samhälls- och föreningsverksamhet, samt att även ha egen sådan verksamhet.


§ 3 Säte
Föreningen har sitt säte i Ubbhult, Sätila församling, Marks kommun, Västra Götaland.